Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) wordt uitgevoerd door uw gemeente en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorg. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, langdurig zieken en ouderen.

De Wmo kent 2 soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd:

  • Algemene voorzieningen: door iedereen te gebruiken, zoals de boodschappenservice, maaltijdvoorziening en ontmoetingsruimten.
  • Maatwerkvoorzieningen: op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een traplift of rolstoel. Of voor u georganiseerde ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Ook vervoersvoorzieningen en vervoer in de regio vallen hier onder.

Het keukentafelgesprek
De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken of u ondersteuning nodig heeft. Dit wordt vastgesteld tijdens een ‘keukentafelgesprek’.

Kernvragen Keukentafelgesprek 

  • Wat kunt u zelf
  • Hoe kan uw omgeving u ondersteunen (mantelzorg)
  • Ontvangt u al zorg en ondersteuning vanuit andere wetten, bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wmo en kosten van hulpmiddelen
Elke gemeente heeft eigen regelingen. Dat kan betekenen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente. Sommige hulpmiddelen worden helemaal niet vergoed.

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage van €19,00 per vier weken aan het CAK voor de voorzieningen van de gemeente.