Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) wordt uitgevoerd door uw gemeente en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorg. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, langdurig zieken en ouderen.

De Wmo kent 2 soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd:

  • Algemene voorzieningen: door iedereen te gebruiken, zoals de boodschappenservice, maaltijdvoorziening en ontmoetingsruimten.
  • Maatwerkvoorzieningen: op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een traplift of rolstoel. Of voor u georganiseerde ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Ook vervoersvoorzieningen en vervoer in de regio vallen hier onder.

Het keukentafelgesprek
De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken of u ondersteuning nodig heeft. Dit wordt vastgesteld tijdens een ‘keukentafelgesprek’.

Kernvragen Keukentafelgesprek 

  • Wat kunt u zelf
  • Hoe kan uw omgeving u ondersteunen (mantelzorg)
  • Ontvangt u al zorg en ondersteuning vanuit andere wetten, bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wmo en kosten van hulpmiddelen
Elke gemeente heeft eigen regelingen en bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage, ook voor hulpmiddelen. Dat kan betekenen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente. Sommige hulpmiddelen worden helemaal niet vergoed.

Zorg in Natura (Zin) of Persoonsgebonden budget (Pgb)
U kunt kiezen tussen Zorg in natura (Zin) en een Persoonsgebonden budget (Pgb). Bij Zin laat u de keuze van het hulpmiddel of de aanpassing aan de gemeente over, inclusief het regelwerk. Bij een Pgb ontvangt u een bedrag waarmee u zelf kiest en regelt. De Sociale Verzekeringsbank betaalt, namens de gemeente, de zorgverlener.

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK voor de voorzieningen van de gemeente. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en vermogen (gezamenlijk als u een partner heeft).

Sociale wijkteams
Iedere gemeente vult de hulp aan inwoners op zijn eigen manier in. De Wmo is daardoor in elke gemeente anders. Veel gemeentes hebben sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun vragen.

Mensen met een indicatie voor beschermd wonen (ZZP-ggz-C)
Als u een indicatie GGZ-C heeft dan is de gemeente verantwoordelijk voor het zgn. ‘beschermd wonen’.