Wat is het Pgb?
Het persoonsgebonden budget (Pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt hierbij denken aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met een Pgb bent u vrij om zelf de zorgverleners te selecteren en in te huren.

Voor wie?
In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een Pgb. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een Pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een Pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Pgb of zorg in natura (Zin)
Een alternatief voor het Pgb is zorg in natura (Zin). Met een Pgb bepaalt u zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en hoe u de zorg precies ontvangt. Met uw persoonlijke budget gaat u dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Ook moet u verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.

Zorg in natura (Zin) is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld hulp van thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die u de zorg levert, bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert zorg en organiseert voor u de administratie. U kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Pgb-vormen
Een pgb kan verschillende vormen hebben:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
 • Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Hoe vraagt u een Pgb aan?
Het aanvragen van een Pgb verschilt per vorm van het Pgb. Er zijn drie zorgloketten, namelijk: de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ.

Pgb-Wlz
Een Pgb-Wlz indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding bij activiteiten en/of verblijf in een zorginstelling. Vervolgens kunt u kiezen of u gebruikt wilt maken van zorg in natura of het persoonsgebonden budget.

Voorwaarden

 • Er wordt in een budgetplan beschreven welke zorg u inkoopt bij welke zorgverleners.
 • Er wordt een contract afgesloten met deze zorgverleners. Bij iedere zorgcontract hoort ook een beschrijving van de zorg die wordt verleend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keurt het pgb-contract goed.
 • Behandelingen worden niet betaald uit het pgb.
 • Soms is het verplicht dat iemand het pgb voor je beheert.

Pgb-Wmo
Bij het zorgloket van de gemeente kunt u terecht voor hup in het huishouden, voor begeleiding van activiteiten of voor voorzieningen en aanpassingen in huis (rolstoel, traplift). Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning u recht hebt. Vervolgens kiest u zelf voor een pgb of voor zorg in natura. Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan zorg die wordt geleverd via Zin. In dat geval mag een Pgb niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat u alleen het bedrag krijgt dat zorg in natura zou kosten. Het verschil wordt door de cliënt zelf betaald. Voor hulp bij het aanvragen van Pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.

Voorwaarden

 • Er moet duidelijk aangegeven zijn waarom een pgb wenselijk is voor u.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen.
 • Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die u krijgt van familie, vrienden en kennissen.

Pgb-Zvw
Een Pgb wordt aangevraagd door de wijkverpleegkundige. Hij/zij onderzoekt de hulpvraag/zorgbehoefte en persoonlijke situatie en onderzoekt welke oplossingen er zijn voor de cliënt. Vervolgens wordt gekeken welke zorg wordt toegekend en kan de client aangeven te willen kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Voorwaarden

 • U schrijft een budgetplan waarin staat welke zorg wordt ingekocht.
 • Er wordt duidelijk gemotiveerd waarom een pgb wenselijk is.
 • De zorgverzekeraar bekijkt of een Pgb geschikt is en beoordeelt de kwaliteit van ingekochte zorg.
 • Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement voor een Pgb. Deze staat beschreven in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering. In het reglement staat bijvoorbeeld aan welke criteria u moet voldoen voor een Pgb.

Pgb-Jeugdwet
Via de gemeente kan een Pgb voor uw kind worden aangevraagd. Wel zal de gemeente vaak eerst een individuele voorziening aanbieden (via zorg in natura). Als ouder of verzorger bekijkt en overlegt u of deze voorziening geschikt is of dat een Pgb echt nodig is in de situatie van het kind. Welke en de hoeveelheid zorg die nodig is, wordt door een indicatiesteller van de gemeente of een jeugdarts vastgesteld. Voor hulp bij het aanvragen van Pgb kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden ingeschakeld.

Voorwaarden

 • Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom een pgb voor uw kind wenselijk is en Zin niet past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte zorg, diensten, hulpmiddelen en voorzieningen.
 • Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die uw kind krijgt van familie, vrienden en kennissen.

Kosten en uitbetaling Pgb
Vanaf 1 januari 2015 is het zogenaamde trekkingsrecht ingegaan. Dat houdt in dat het SVB alleen uitbetalingen mag doen aan zorgverleners die goedkeuring hebben op grond van een zorgovereenkomst met de gemeente of het zorgkantoor. De SVB zal deze zorgovereenkomsten van budgethouders zelf registreren. Het Pgb wordt verder niet meer op de eigen bankrekening gestort. In plaats daarvan betaalt de SVB in jouw opdracht de zorgverleners zelf. Dat houdt ook in dat de SVB een deel van de financiële administratie overneemt.  De SVB verzorgt de betalingen vanuit uw budget en voert de eventuele werkgeverstaken voor u uit. Het trekkingsrecht is ingevoerd om fraude tegen te gaan, zodat de Pgb ook in de toekomst kan blijven bestaan. Belangrijk is om tijdig de getekende zorgovereenkomsten naar de SVB te sturen. Op deze manier leg u als cliënt verantwoording af over de besteding van het geld.

Administratie bij Pgb-Zvw
Voor mensen die een Pgb hebben via de zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld cliënten met een indicatie voor persoonlijke verzorging en verpleging, kunnen kiezen of ze gebruik willen maken van de diensten van de SVB of dat ze hun eigen administratie regelen. Rekeningen worden betaald door de cliënt en kunnen achteraf bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Eigen bijdrage
Voor een Pgb voor de Wlz, Wmo of Jeugdwet betaalt u een eigen bijdrage.