Pgb

Wat is het Pgb?
Het persoonsgebonden budget (Pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt hierbij denken aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met een Pgb bent u vrij om zelf de zorgverleners te selecteren en in te huren.

Voor wie?
In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een Pgb. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een Pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een Pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Pgb of zorg in natura (Zin)
Een alternatief voor het Pgb is zorg in natura (Zin). Met een Pgb bepaalt u zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en hoe u de zorg precies ontvangt. Met uw persoonlijke budget gaat u dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Ook moet u verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.

Zorg in natura (Zin) is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld hulp van thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die u de zorg levert, bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert zorg en organiseert voor u de administratie. U kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Pgb-vormen
Hoe vraagt u een Pgb aan?
Het aanvragen van een Pgb verschilt per vorm van het Pgb. Er zijn drie zorgloketten, namelijk: de gemeente, de zorgverzekeraar en het Zorgkantoor.

Pgb-Wlz
Een Wlz indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding bij activiteiten en/of verblijf in een zorginstelling. Vervolgens kunt u kiezen of u gebruikt wilt maken van zorg in natura of het persoonsgebonden budget.

Pgb-Wmo
Bij het zorgloket van de gemeente kunt u terecht voor hup in het huishouden, voor begeleiding van activiteiten of voor voorzieningen en aanpassingen in huis (rolstoel, traplift). Tijdens het keukentafekgesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning u recht hebt. Vervolgens kiest u zelf voor een pgb of voor zorg in natura. Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan zorg die wordt geleverd via Zin. In dat geval mag een Pgb niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat u alleen het bedrag krijgt dat zorg in natura zou kosten.

Pgb-Zvw
Een Pgb wordt aangevraagd door de wijkverpleegkundige. Hij/zij onderzoekt de hulpvraag/zorgbehoefte en persoonlijke situatie en onderzoekt welke oplossingen er zijn voor de cliënt. Vervolgens wordt gekeken welke zorg wordt toegekend en kan de client aangeven te willen kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Pgb-Jeugdwet
Via de gemeente kan een Pgb voor uw kind worden aangevraagd. Wel zal de gemeente vaak eerst een individuele voorziening aanbieden (via zorg in natura). Als ouder of verzorger bekijkt en overlegt u of deze voorziening geschikt is of dat een Pgb echt nodig is in de situatie van het kind. Welke en de hoeveelheid zorg die nodig is, wordt door een indicatiesteller van de gemeente of een jeugdarts vastgesteld.

Eigen bijdrage
Voor een Pgb voor de Wlz, Wmo of Jeugdwet betaalt u een eigen bijdrage.