Vergoeding & regeling

Zorgt u voor een naaste? Dan kunt u als mantelzorger aanspraak maken op vergoedingen en regelingen.

Werk
De combinatie van werk en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn. Om ervoor te zorgen dat u dit kunt blijven doen is het belangrijk dat u niet overbelast raakt. Maak daarom als het kan gebruik van wettelijke verlofregelingen, of pas in overleg met uw werkgever werktijden of arbeidsduur aan.

Calamiteitenverlof
Verlof dat u op kunt nemen als u onverwacht direct vrij moet nemen. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaald 100% van het loon

Kortdurend zorgverlof
Verlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner of anderen in uw sociale omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt per week. De werkgever betaald 70% van het loon door (Tenzij anders in de CAO omschreven)

Langdurend zorgverlof
Onbetaald (tenzij ander in uw CAO) verlof dat u kunt opnemen als u voor een langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving. U kunt maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. U kunt het verlof spreiden.

Uitkeringen
Samenwonen met degene voor wie u zorgt kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Dit omdat u als gezamenlijk huishouden/gehuwd wordt beschouwd of omdat u onder de kostendelersnorm valt.

Kostendelersnorm
Als u een uitkering heeft en de woning deelt met meer volwassenen dan geldt de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw uitkering. De kostendelersnorm geldt voor de volgende uitkeringen:

  • participatiewet
  • uitkeringen oudere werklozen (IOAW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Aanvullende Inkomens Ouderen (AIO-aanvulling)
  • Toeslagenwet: de wet die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum van personen met een WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW.

De kostendelersnorm voor de AOW is van de baan.

Tijdelijke Ontheffing sollicitatieplicht
Ontvangt u een WW- of bijstandsuitkering (participatiewet) en zorgt u minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing van uw sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen.

Mantelzorgforfait
Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heeft u mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u de zorg verleende, voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering (of WIA-uitkering).

Tegemoetkomingen
Als mantelzorger kunt u gebruik maken van vergoedingen. Hier staan een aantal mogelijkheden op een rij.

Belastingvrije schenking
Als mantelzorger heeft u vaak extra uitgaven. Denk aan reiskosten, waskosten, kinderopvang, telefoonkosten, etc. Uiteraard kan de zorvrager zelf zijn mantelzorger een vergoeding geven. Daarnaast kan de zorgvrager u belastingvrij een geldbedrag schenken.

Mantelzorgwaardering
Iedere gemeente heeft jaarlijks een budget om mantelzorgers te waarderen. Dit is verplicht vanuit de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De mantelzorgwaardering verschilt per gemeente. De ene gemeente geeft een geldbedrag of een cadeaubon, de andere bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een activiteit op de dag van de mantelzorg.

Tegemoetkoming meerkosten
Meerkosten zijn de extra kosten die iemand met en chronische ziekte of beperking heeft. Bijvoorbeeld eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. De zorgvrager kan wellicht een deel van deze meerkosten terugkrijgen van de belastingdienst. Zie meerkosten.nl

Tweemaal kinderbijslag
Voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunt u tweemaal kinderbijslag aanvragen bij de SVB.

Reis- en parkeerkosten
Als mantelzorger kunt u extra kosten maken voor vervoer en parkeren wanneer u naar uw naaste gaat om zorg te verlenen of een bezoek brengt aan het ziekenhuis.

Vergoeding reiskosten
Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Parkeerbeleid en –vergoedingen
Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer
Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Belastingen
Wat u precies aan specifieke zorgkosten kunt aftrekken, leest u op de site van de belastingdienst. Op www.meerkosten.nl vindt u informatie over andere belastingvoordelen zoals:

  • aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder
  • jonggehandicaptenkorting
  • lijfrente voor een gehandicapt (klein)kind

Vergoedingen van zorgverzekeraars
Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Bekijk het vergoedingenoverzicht.

Zorgverzekering en een Wlz-indicatie
Een zorgvrager met een Wlz-indicatie heeft niet altijd een uitgebreide zorgverzekering met aanvullend pakket nodig. De zorgkosten worden vaak vanuit de Wlz vergoed.

Vakantie
Mantelzorgers moeten meestal veel regelen voordat ze op vakantie kunnen. De zorg moet immers overgenomen worden. Het komt hard aan als de vakantie niet door kan gaan of vroegtijdig afgebroken moet worden.

Annuleringsverzekering
Er is een verzekering die in al deze gevallen de annuleringskosten dekt: de Mantelzorg Annuleringsverzekering. Allianz Global Assistance ontwikkelde deze verzekering op initiatief van Mezzo. Alleen Mezzo-leden kunnen de verzekering afsluiten.

Reisverzekering
Naast de annuleringsverzekering kunt u ook de Mantelzorg Reisverzekering afsluiten. Deze dekt onvoorziene kosten door ziekte, ongeval of diefstal in uw vakantie. Bovendien kunt u in geval van nood een beroep doen op de Mondial Assistance alarmcentrale. U krijgt direct hulp in het Nederlands. De hulpverleners zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk naar huis kunt. Zo kunt u met een gerust gevoel op vakantie!