Wlz

Wet langdurige zorg
Is er voor mensen die langdurig intensieve zorg thuis of in een instelling nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.

Voorwaarden om voor de Wlz in aanmerking te komen

 • Permanent toezicht nodig: dit is de hele dag onafgebroken toezicht en actieve observatie. Zonder dit toezicht kan elk moment iets (ernstig) mis gaan.
 • 7×24 uur zorg in de nabijheid nodig: dit is nodig omdat u zelf niet in staat bent om op de momenten waarop dat nodig is hulp in te roepen om ernstig nadeel voor uzelf te voorkomen
 • Leven lang afhankelijk van deze zorg

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) behandelt uw aanvraag en beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Zo ja, dan krijgt u daarvoor een indicatie die levenslang geldig blijft.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de Wlz, maar heeft u wel zorg of ondersteuning nodig, dan kunt u terecht bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar.

Meerdere aandoeningen of beperkingen 
Het CIZ onderzoekt welke aandoening of beperking het belangrijkst is voor uw zorgvraag. Dit is de ‘dominante grondslag’ en dat bepaalt welk zorgprofiel u krijgt en in wat voor soort zorginstelling u kunt wonen.

Wat wordt er vanuit de Wlz voor de cliënt geregeld?

 • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk).
 • Begeleiding, verpleging en verzorging.
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis.
 • Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde.
 • Hulpmiddelen.
 • Dagbesteding.
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
 • Huishoudelijke hulp.

Keuze tussen pgb en zorg in natura
Met de indicatie voor zorg in de Wlz op zak kunt u de keuze maken tussen zorg in natura en een pgb.

Wanneer wordt een Pgb toegekend?

 • Als u met een budgetplan globaal kunt laten zien hoe u uw pgb wilt gaan besteden
 • Als u bewust kiest voor eigen regie: u wilt zelf uw zorgverleners inhuren, op uw tijd, plaats en manier
 • Als u zelf beschikt over de vaardigheden die hiervoor vereist zijn of iemand heeft in uw omgeving die het budget namens u kan beheren

Van zorgzwaartepakket naar zorgprofiel
Zorgzwaartepakket is een term uit de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wlz. Het zorgzwaartepakket heet nu ‘zorgprofiel’. In een zorgprofiel staat welke zorg u kunt krijgen met een Wlz-indicatie. Het CIZ geeft bij de indicatie een zorgprofiel af: een omschrijving van de benodigde zorg.

Verschillende zorgprofielen

 • VV verpleging en verzorging voor mensen met een lichamelijke ziekte en ouderen
 • VG verstandelijk gehandicapt voor mensen met een verstandelijke beperking
 • LVG licht verstandelijk gehandicapt voor mensen met lichte verstandelijke beperking
 • LG lichamelijk gehandicapt voor mensen met een lichamelijke beperking
 • ZGaud zintuiglijk gehandicapt voor mensen die slechthorend, doof zijn of spraakproblemen hebben
 • ZGvis zintuiglijk gehandicapt voor mensen die slechtziend of blind zijn
 • GGZ-B geestelijke gezondheidszorg voor behandeling met verblijf voor mensen met psychiatrische aandoeningen die langer dan 3 jaar opgenomen en behandeld worden

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK voor de zorg die u krijgt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en vermogen (gezamenlijk als u partner heeft).